top of page

วัคซีน mRNA ป้องกันมะเร็ง ใกล้ความเป็นจริงวัคซีนป้องกันมะเร็งที่รอคอยมานานหลายทศวรรษ กำลังเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น จากข้อมูลของบริษัท Moderna Inc. และ Merck & Co. นักวิจัยค้นพบวัคซีนที่สามารถสอนให้เซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายรู้จักและต่อสู้กับเนื้องอกได้ ซึ่งวัคซีนนี้แตกต่างจากการฉีดวัคซีนทั่วไป ที่ใช้เพื่อป้องกันโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัด หรือโปลิโอ โดยวัคซีนป้องกันมะเร็งนี้ เป็นวัคซีน mRNA ที่ได้รับการพัฒนาโดย Moderna มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นมะเร็งซ้ำ โดยทดลองในอาสาสมัคร 157 คนที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะกลับมาเป็นมะเร็งผิวหนังซ้ำได้อีก โดยนักวิจัยใช้ปัญญาประดิษฐ์เลือกส่วนของโปรตีนที่มีแนวโน้มว่าจะกลายพันธุ์เติบโตเป็นมะเร็งมาสังเคราะห์เป็นรหัสคำสั่ง mRNAs ที่มีความเฉพาะเจาะจง และนำมาใส่ในระบบภูมิคุ้มกันด้วยวิธีอนุภาคนาโนไขมัน หรือ Lipid nanoparticle ซึ่งเป็นวิธีการนำส่งแบบเดียวกับที่ใช้ในวัคซีนโควิด เพื่อให้เซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายเรียนรู้ว่าเป็นโปรตีนอันตรายที่พบในเซลล์เนื้องอกของผู้ป่วย การศึกษาวัคซีนป้องกันมะเร็งนี้เป็นการใช้ร่วมกับยา Keytruda ที่เป็นยาที่ใช้รักษามะเร็งบางชนิด จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงในการเกิดซ้ำของมะเร็งผิวหนังบางชนิดหรือการเสียชีวิตของผู้ป่วยลง 44% เมื่อเทียบกับการใช้ Keytruda เพียงอย่างเดียว แต่ทั้งนี้ ความท้าทายในการพัฒนาที่สำคัญ คือ วัคซีนจำเป็นต้องได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับลักษณะทางพันธุกรรมของเนื้องอกของผู้ป่วยแต่ละราย


Moderna มีการศึกษาพัฒนาวัคซีนสำหรับโรคมะเร็งและโรคติดเชื้อมานานกว่าทศวรรษ และได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาและผลิตวัคซีน mRNA เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ในการทดสอบนี้ เป็นครั้งแรกที่วัคซีนป้องกันมะเร็งด้วยการใช้เทคโนโลยี mRNAให้ผลการศึกษาในเชิงบวกอย่างชัดเจน ซึ่งหากให้ผลลัพธ์เชิงบวกเช่นเดียวกันในการทดลองกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จะเป็นความก้าวหน้าอย่างมากทั้งสำหรับเทคโนโลยี mRNA ที่อยู่เบื้องหลังวัคซีนโควิดและวัคซีนป้องกันมะเร็ง 

Comments


bottom of page