top of page

เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เยี่ยมเยียนนักเรียนไทยในฮาวายนาย Robert Godec เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เดินทางเยือน University of Hawaiʻi เมือง Mānoa (UH Mānoa) เพื่อพบปะกับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และรับทราบโครงการทางด้านวิชาการต่างๆ ที่ UH Mānoa สนับสนุนนักศึกษาไทย ตลอดจนการวิจัยที่เน้นทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการเดินทางเยี่ยมเยียนของท่านเอกอัครราชทูตฯ ในครั้งนี้ มีนายกฤษณ์ พันธ์กิจนิรันดร์ นักชีววิทยาคอมพิวเตอร์ (Computational Biologist) จาก Research Corporation of the University of Hawaii (RCUH) ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ในปี 2564 เป็นตัวแทนของนักศึกษาไทยกล่าวต้อนรับและหารือร่วมกับท่านเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับข้อคิดเห็น ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย และการสนับสนุนของสถานกงสุลที่จะสามารถช่วยเหลือนักเรียนไทยได้ในอนาคต ซึ่งท่านเอกอัครราชทูตฯ ประทับใจที่ได้รับทราบเกี่ยวกับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างสหรัฐฯ และประเทศไทยในสาขาต่างๆ เช่น College of Social Science (CSS) มีการศึกษาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับประเทศไทย ภาควิชาภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมีความสนใจด้านการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และภาควิชารัฐศาสตร์ที่เน้นเรื่องการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น


UH Mānoa เป็นหนึ่งในวิทยาเขตของ UH มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลายหลักสูตรที่มีชื่อเสียง เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม ปรัชญาตะวันออก ธุรกิจระหว่างประเทศ การศึกษาภาษาที่สอง และวิทยาศาสตร์มหาสมุทรและโลก อีกทั้ง เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยที่สำคัญในสหรัฐฯ ซึ่งรัฐบาลไทยได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยมาศึกษาต่อยัง UH Mānoa อย่างต่อเนื่อง ในช่วงต้นปี 2566 จะมีนักศึกษาจากประเทศไทย 8 คน (เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 1 คน ปริญญาโท 2 คน และปริญญาเอก 5 คน) โดยในช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมา มีนักศึกษาไทยได้รับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขามานุษยวิทยาและเศรษฐศาสตร์มากกว่า 50 คน ปัจจุบันทำงานในหน่วยงานราชการ ภาคอุตสาหกรรม และอุดมศึกษา ซึ่งรวมถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


Comments


bottom of page