top of page

แนะนำสำนักงาน

OHESI Official Logo_Color_English&Thai.png

สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ  กรุงวอชิงตัน (ตัวย่อ ปว.(วต.)) เป็นหนึ่งใน 3 สำนักงานใน

ต่างประเทศในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มีเขตอาณาที่รับผิดชอบครอบคลุมสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา รวม 35 ประเทศ​​

วิสัยทัศน์          

มุ่งเน้นให้การสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพทางการแข่งขันด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) ของไทย ให้ทัดเทียมสากล พร้อมทั้งแสดงบทบาทความเป็นผู้นำและหุ้นส่วนการพัฒนาด้าน อววน. ในเวทีโลก

พันธกิจของสำนักงานที่ปรึกษาฯ

 

พันธกิจ

เป็นตัวแทนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในต่างประเทศในการติดต่อประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนที่มีภารกิจด้าน อววน. ในเขตอาณาที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการหาข้อมูลองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การวิจัยและพัฒนา และการฝึกอบรม

เป็นศูนย์ในการเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิชาชีพ นักวิจัย นักเรียนนักศึกษาของไทยในเขตอาณาในมิติวิชาการ และเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ การประชุม และการจัดโครงการที่ส่งเสริมมุ่งเป้าไปยังการพัฒนา อววน.ของประเทศ และการพัฒนากำลังคนในด้านทักษะและวิชาการ

ติดตามความเคลื่อนไหว ศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาด้านกฎระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อววน. ในประเทศในเขตอาณาที่รับผิดชอบ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนา อววน. และส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อสร้างความตระหนัก การเตรียมการ รวมถึงการแจ้งเตือน เกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จัดทำข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารด้าน อววน. รวมถึงกิจกรรมของสำนักงานและหน่วยงานพันธมิตร เพื่อให้ความรู้และสร้างการรับรู้ให้แก่สาธารณะ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและเอกชน

ร่วมทำงานกับทีมประเทศไทย (หน่วยงานของส่วนราชการอื่น) ในเขตอาณาที่รับผิดชอบ ในการเป็นคณะผู้แทนไทยในการประชุมเจรจาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคีในเวทีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศเขตอาณา ที่มีวาระและประเด็น ด้าน อววน. ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเจรจา เวทีหารือ และกิจกรรมในต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

แสวงหาแนวทางสร้างความร่วมมือเชิงรุกในด้าน อววน. ผ่านการติดต่อ หารือ เยี่ยมเยือน และเชื่อมโยง องค์กรและสถาบัน ด้าน อววน. อาทิ หน่วยงานรัฐ สถาบันการอุดมศึกษา สถาบันวิจัย และองค์กรเอกชนทั้งที่เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรและเชิงพาณิชย์ เพื่อบุกเบิกและผลักดันให้เกิดทางเลือกใหม่และนวัตกรรม ในการพัฒนาโครงการความร่วมมือที่มีประโยชนต่อการพัฒนาประเทศ

ศึกษาวิเคราะห์ ติดตาม และรายงานข้อมูล พัฒนาการด้าน อววน. ของประเทศต่างๆ ในเขตอาณาที่รับผิดชอบ และนำเสนอผ่านสื่อ/สิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด อว. หน่วยงานทีมประเทศไทยในพื้นที่เขตอาณา รวมทั้งชุมชนคนไทย นักวิชาชีพ นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป

ให้การสนับสนุนภารกิจสถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทยในกิจกรรมอื่นๆ เช่น การส่งเสริมภาพลักษณ์ การเข้าร่วมเทศกาล การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีประเด็นด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ อววน.

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน

Screenshot 2024-04-02 161825 (1).png

นายฐิติเดช ตุลารักษ์

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

 

thitidej.t@gmail.com

Portrait.JPG

นายอิศรา ปทุมานนท์

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

ost@thaiembdc.org

unnamed (1).jpg

นางสาวอุไรริน ทอมสัน

ที่ปรึกษาโครงการ

ost@thaiembdc.org

Siriporn Taokaew_edited.jpg

ดร. ศิริพร เต่าแก้ว

ที่ปรึกษาโครงการ

ost@thaiembdc.org

ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่

1024 Wisconsin Avenue NW

Suite 104

Washington D.C., 20007

ช่องทางติดต่อ

เวลาทำการ

+1 (202) 944-5200

จ. - ศ.

9:00 - 12:30 น., 14.00 - 17.00 น.

ส. - อา.

ปิด

  • Facebook
bottom of page