top of page
Image by Ross Parmly

ชุดภูมิปัญญาสำหรับเยาวชนไทยในต่างแดน 2565
Thai Youth Overseas Wisdom Series 2022

ศ.นพ. นิธิ มหานนท์ เลขาธิราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บรรยายหัวข้อ

“การจัดการการแพร่ระบาดโควิด 19 และการบริหารจัดสรรวัคซีน”

นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการ กองประสานการจัดเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บรรยายหัวข้อ
“บทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ บรรยายหัวข้อ

“บทบาทของไทย ในการเป็นเจ้าภาพที่ดี บนเวทีเอเปค 2022”

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน บูรพาจารย์ แห่งการอุดมศึกษาไทย กล่าวอวยพรปีใหม่และบรรยายหัวข้อ
“การปรับแต่งแปลงโฉมของการอุดมศึกษาไทยเพื่อให้ก้าวหน้าทัน - เมื่อโลกเปลี่ยนการอุดมศึกษาก็ต้องปรับ”

bottom of page