top of page
วารสารข่าวอุดมวิทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ฉบับ ตุลาคม 2565 - พฤษภาคม 2566

วิทย์ปริทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ฉบับ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

วิทย์ปริทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ฉบับ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

วิทย์ปริทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ฉบับ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563