top of page

Friend of Thai Science 2021

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้อนุเคราะห์สำนักงานที่ปรึกษาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการจัดพิธีมอบรางวัล Friend of Thai Science 2021 และให้เกียรติเป็นผู้แทน ศาสตราจารย์นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ Dr. Roman George Szumski (Hon), MD, FRCPC รองประธานสภาวิจัยแห่งชาติแคนาดา (National Research Council Canada - NRC) ผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยผลักดันให้เกิดการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับสภาวิจัยแห่งชาติแคนาดา และผลักดันความร่วมมือกับไทยในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการมอบรางวัลนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-แคนาดา ครบ 60 ปี


โดย ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ประจำสถานเกออัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งมีเขตอาณาดูแลรับผิดชอบแคนาดา เป็นผู้เสนอชื่อ Dr. Szumski สู่การพิจารณา และเป็นผู้เชิญรางวัลดังกล่าวไปยังกรุงออตตาวา โดยหลังพิธีมอบรางวัล ท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมี Dr. Zoltan Mester หัวหน้างานวิจัยด้านมาตรวิทยา พร้อมคู่สมรสชาวไทย ดร.ปารมี คุ้มครอง อดีตเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา ได้แก่ Mr. Stephane Lessard อธิบดีการกรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม Mrs. Claude Bibeau รองอธิบดีฝ่ายความร่วมมือกับเอเชียและอิสราเอล Dr. Szumski กล่าวถึงความผูกพันที่มีต่อประเทศไทย และขอขอบคุณมายังท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการมอบรางวัลดังกล่าวให้ในฐานะชาวแคนาดาคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้


Comentarios


bottom of page