top of page

World Science Day for Peace and Development

ทุกวันที่ 10 พฤศจิกายน องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็น วันวิทยาศาสตร์สากลเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (World Science Day for Peace and Development) เพื่อสร้างความตระหนักต่อบทบาทสำคัญของวิทยาศาสตร์ในสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมในประเด็นวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตของกลุ่มสาธารณชนวงกว้าง

การนำวิทยาศาสตร์มาเป็นเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน หรือ สังคม เป็นเป้าหมายสำคัญ เพื่อช่วยให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และให้เน้นย้ำถึงบทบาทของนักวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนสำคัญในการศึกษาและสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ต่างๆ และความเปราะบางที่อาจจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและยั่งยืน


วัตถุประสงค์ของวันนี้ เพื่อ

  1. สร้างการตระหนักรู้ต่อบทบาทของวิทยาศาสตร์เพื่อสังคมสันติสุขและยั่งยืน

  2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชาติและนานาชาติในการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ

  3. ย้ำพันธสัญญาระหว่างชาติและนานาชาติในการนำวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม

  4. กระตุ้นความสนใจให้เกิดการสนับสนุนต่อความพยายามด้านวิทยาศาสตร์ที่กำลังมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น


Comments


bottom of page